تبدیل پاسیو به فضای پذیرایی

 

تبدیل پاسیو به فضای پذیرایی، در این حالت شما فضای قابل توجهی را به فضای مفید منزل اضافه می کنید