سقف حیاط خلوت

 

اضافه کردن فضای حیاط خلوت به آشپزخانه، با این کار متراژ قابل توجهی را به متراژ مفید منزلتان اضافه می کنید. اجرا شده توسط تیم حرفه ای آرک لوکس