سقف پاسیو

 

تبدیل پاسیو به اتاق خواب کودک. سقفی با حباب های صد در صد نشکن و عایق رطوبتی، که باعث کم شدن نور طبیعی نمیشود